Algemene voorwaarden

Daily Eventz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67967396 en is gevestigd aan Kaapstraat 34, 3072 PH Rotterdam.

Artikel 1  Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Daily Eventz.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Daily Eventz: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 5. Deelnemer: de feitelijke persoon die deelneemt aan het sportevenement van Daily Eventz.
 6. Diensten: de Diensten die Daily Eventz aanbiedt, zijn het organiseren van sportevenementen op maat, de marketing van sportevenementen inclusief het opstellen van audiovisuele producties, het organiseren van (groeps)trainingen alsmede de verhuur van matrialen voor evenementen.
 7. Evenement: het Evenement dat door Daily Eventz ten behoeve van Opdrachtgever wordt georganiseerd.
 8. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Daily Eventz heeft aangesteld, projecten aan Daily Eventz heeft verleend voor Diensten die door Daily Eventz worden uitgevoerd, of waaraan Daily Eventz een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Daily Eventz, alsmede voorstellen van Daily Eventz voor Diensten die door Daily Eventz aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Daily Eventz waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Productie: de audiovisuele productie, in welke vorm dan ook, door Daily Eventz opgesteld.

Artikel 2  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Daily Eventz, elke Overeenkomst tussen Daily Eventz en Opdrachtgever en op elke dienst die door Daily Eventz wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Daily Eventz aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Daily Eventz is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Daily Eventz niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3  Het Aanbod

 1. Alle door Daily Eventz gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Daily Eventz is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Daily Eventz het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Daily Eventz gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Daily Eventz zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4  Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Daily Eventz heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Daily Eventz te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Daily Eventz heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Daily Eventz is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Daily Eventz wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Daily Eventz wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Daily Eventz is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 8. Indien Deelnemer een minderjarige betreft, dient de ouder en/of wettelijke verzorger de Overeenkomst (mede) te ondertekenen.

Artikel 5  Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Daily Eventz van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Daily Eventz kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Daily Eventz ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Daily Eventz tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Daily Eventz is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Daily Eventz kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Daily Eventz nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot twee maanden voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot vier weken tot de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag gerekend, en tot drie weken voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Buildine is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 Artikel 6  Uitvoering van de dienstverlening

 1. Daily Eventz zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Daily Eventz staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Daily Eventz de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Daily Eventz aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Daily Eventz heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Daily Eventz niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Daily Eventz, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over calamiteiten en veiligheid. Daily Eventz is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart Daily Eventz voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het Evenement gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.
 6. Daily Eventz het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden, waaronder begrepen drukwerk.
 7. Communicatie met door Daily Eventz ingeschakelde derden loopt uitsluitend via Daily Eventz.
 8. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de Overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar.
 9. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Daily Eventz Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 10. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Daily Eventz aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Daily Eventz of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Daily Eventz recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Audiovisuele productie

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van de Productie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na controle en akkoord van Opdrachtgever fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Het creëren van de Productie is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod zoals door Daily Eventz kenbaar is gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Daily Eventz hanteert. Daily Eventz heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Daily Eventz genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking van de Productie, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend, zoals kosten voor een locatiebezoek. Daily Eventz zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

4.Daily Eventz kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weeromstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Daily Eventz een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een overmachtssituatie zijn nimmer een grond voor aansprakelijkheid van Daily Eventz en geven Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

5.Indien Opdrachtgever een variant, afgeleide versie of elementen van het door Daily Eventz ontwikkelde en/of geproduceerde Productie door een derde wil (laten) maken of zelf maakt, dient Daily Eventz hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder schriftelijke toestemming zal iedere aangepaste versie van de Productie van Daily Eventz gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van Daily Eventz.

 1. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de Productie blijft bij Daily Eventz, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan op de Productie. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Daily Eventz en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op de door Daily Eventz gerealiseerde Werk, wordt aangesloten bij artikel 22 van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 8 (Op)Levering

 1. Alle door Daily Eventz aangegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Daily Eventz bij Overeenkomst bepaald. Daily Eventz zal de te ontwikkelen Producties opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke datum aldus kan afwijken van de initieel overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Daily Eventz of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Daily Eventz recht op een redelijke verlenging van de opleveringstermijn.
 2. Nadat de Productie door Daily Eventz is voltooid, althans dat Daily Eventz montagewerkzaamheden en/of bewerking aan de Productie heeft verricht, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op twee kosteloze feedback-/aanpassingsronde, tenzij anders overeengekomen. Daily Eventz werkt op basis van een vaste werkwijze om zo efficiënt mogelijk de montage en/of bewerking uit te voeren. Het beeldmateriaal wordt gemonteerd volgens het script, echter staat het Daily Eventz vrij om naar haar professionele mening hiervan af te wijken indien dat de Productie ten goede komt. Opdrachtgever krijgt de gemonteerde versie te zien inclusief eventuele bewerkingen, transities en meer. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen ontvangt Opdrachtgever geen ruwe onbewerkte beelden van de productiedag(en).
 3. Aanpassingen worden uitgevoerd voor zover deze aanpassingen redelijk zijn in verhouding tot de op te leveren Productie en de daarvoor overeengekomen vergoeding. Indien naar professioneel inzicht van Daily Eventz de verzoeken van Opdrachtgever tot meer werkzaamheden leiden dan redelijkerwijze van haar gevraagd kan worden in verhouding tot de kosteloze aanpassingsrondes, zal Daily Eventz hier een nieuwe offerte voor maken/Opdrachtgever een nieuw aanbod doen.
 4. Het door Daily Eventz geproduceerde Productie geldt als opgeleverd nadat de redelijke feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.
 5. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Daily Eventz gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na de eerste versie de tot dan toe opgeleverde Productie te evalueren en goed- of af te keuren, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt de Productie geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht of dat deel van de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd.
 6. Daily Eventz spant zich in om de Dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

Artikel 9  Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Daily Eventz verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Daily Eventz niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Daily Eventz is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Daily Eventz verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Daily Eventz voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Daily Eventz kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Daily Eventz gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Daily Eventz.

Artikel 10  Adviezen

 1. Daily Eventz kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Daily Eventz de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Daily Eventz verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Daily Eventz verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Daily Eventz wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Daily Eventz gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Daily Eventz kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Daily Eventz schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 11 Training

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Daily Eventz training verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.

 1. De trainingsessie vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Daily Eventz. Indien de trainingsessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een trainingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Daily Eventz is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de trainingsessie.
 2. De inhoud van de door Daily Eventz aangeboden trainingsessie en de gedurende de trainingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Daily Eventz de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De trainingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 3. Opdrachtgever zal Daily Eventz schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de trainingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 4. Daily Eventz is gerechtigd de trainingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Daily Eventz om de trainingsessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan trainingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Daily Eventz gerechtigd de trainingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

Artikel 12  Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Daily Eventz is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Daily Eventz, Daily Eventz een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 13 Verhuur

 1. Daily Eventz zal, zoals overeengekomen, materiaal voor de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde aan te nemen gedurende de overeengekomen huurperiode. Indien (de)montage nodig is, zal de hiervoor benodigde tijd onderdeel uitmaken van de totale huurperiode. Daily Eventz is te allen tijde gerechtigd het gehuurde te vervangen voor een gelijkwaardig huurobject.
 2. De huurtermijn vangt aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het huurobject compleet en intact door Daily Eventz in ontvangst is genomen. Wijziging en/of verlenging van de huurtermijn dient uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen.
 3. Daily Eventz verhuurt het materiaal conform het oveengekomen (uur)tarief.
 4. Enkel Daily Eventz is gehouden instructies van Opdrachtgever uit te voeren, indien deze, naar het oordeel van Daily Eventz, noodzakelijk worden geacht voor de Werkzaamheden en in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde en het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het gehuurde materiaal zelf dient af te halen. Indien Daily Eventz zich tegenover Opdrachtgever heeft verplicht het gehuurde materiaal te berzorgen zal hier een vergoeding tegenover staan.
 6. Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en Opdrachtgever is gehouden om het gehuurde in goede staat terug te leveren. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Daily Eventz te vergoeden.
 7. Daily Eventz en/of een door haar ingeschakelde derde houdt een register bij van het gehuurde alsmede de gemaakte huururen. Dit register is leidend voor de vaststelling van de gemaakte huurkosten. Opdrachtgever is verplicht het register te ondertekenen.
 8. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Daily Eventz heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden indien Opdrachtgever gebonden blijft aan deze Overeenkomst met Daily Eventz.
 9. Bij een niet tijdige teruglevering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan Daily Eventz te vergoeden.
 10. Indien Opdrachtgever de gehuurde materialen terugbrengt, dienen de gehuurde materialen de volgende kalenderdag voor 09:00 bij Daily Eventz teruggebracht te zijn.

Artikel 14  Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Daily Eventz voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Daily Eventz opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Daily Eventz haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Daily Eventz is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Daily Eventz.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15  Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgevervan rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Daily Eventz zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Daily Eventz meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16  Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Daily Eventz gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Daily Eventz de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Daily Eventz verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Daily Eventz tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Daily Eventz op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 Artikel 17  Opschorting en ontbinding

 1. Daily Eventz heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Daily Eventz gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Daily Eventz is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Daily Eventz is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Daily Eventz te vergoeden voor elk financieel verlies dat Daily Eventz lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 18  Overmacht

 1. Daily Eventz is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Daily Eventz wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Daily Eventz, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Daily Eventz zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Daily Eventz of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Daily Eventz buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Daily Eventz is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 19  Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Daily Eventz alleen geacht te bestaan ​​indien Daily Eventz dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien Deelnemer minderjarig is, geschiedt deelname aan het Evenement te allen tijde op risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 3. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Daily Eventz, is Daily Eventz uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Daily Eventz binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Daily Eventz deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Daily Eventz in staat is om adequaat te reageren.
 4. Indien het verrichten van Diensten door Daily Eventz leidt tot aansprakelijkheid van Daily Eventz, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Daily Eventz. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. Voorts is de aansprakelijkheid van Daily Eventz verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 6. Daily Eventz sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Daily Eventz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Daily Eventz voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Daily Eventz geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Daily Eventz.
 8. Enige door Daily Eventz opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Daily Eventz.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Daily Eventz is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Daily Eventz opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Daily Eventz. Daily Eventz is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Daily Eventz nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Daily Eventz haar eigen advies.
 11. Daily Eventz staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Daily Eventz verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Daily Eventz vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Daily Eventz binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Daily Eventz.

Artikel 20  Geheimhouding

 1. Daily Eventz en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Daily Eventz bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Daily Eventz is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Daily Eventz opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Daily Eventz steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Daily Eventz op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Daily Eventz zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Daily Eventz niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Daily Eventz aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Daily Eventz vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Daily Eventz vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Daily Eventz is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Daily Eventz en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21  Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Daily Eventz waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Daily Eventz en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Daily Eventz worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Daily Eventz gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Daily Eventz rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Daily Eventz. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Daily Eventz opgeleverde zaken, dient Daily Eventz expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Daily Eventz rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 22  Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Daily Eventz verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Daily Eventz zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Daily Eventz van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Daily Eventz voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Daily Eventz voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Daily Eventz verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23  Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Daily Eventz of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via iliass@dailyeventz.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Daily Eventz de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Daily Eventz zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24  Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Daily Eventz en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Daily Eventz heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Daily Eventz en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Rotterdam, 18 maart 2020

 

×

Welkom!

Klik op het Daily Eventz logo om de chat te starten.

× Hulp nodig?